فهرست رشته ها

مناسبت ها

اطلاعیه

تا پایان سال ۹۶ ثبت نام انجام نمی شود

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم:
تلاش ملی مردم ومسئولین است.
۵۰%
تلاش همگانی عموم مردم است.
۹%
تلاش همگانی مسئولین است.
۲۵%
مشارکت بخش خصوصی است.
۱۶%
تمام آرا: ۵۶۸