دسته بندی تصاویر

مناسبت ها

اطلاعیه

بانوان علاقه مندان به آمادگی جسمانی توجه فرمایید // ۲۸ مهرماه مسابقه آمادگی جسمانی بانوان

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم:
تلاش ملی مردم ومسئولین است.
۴۹%
تلاش همگانی عموم مردم است.
۹%
تلاش همگانی مسئولین است.
۲۵%
مشارکت بخش خصوصی است.
۱۶%
تمام آرا: ۵۲۰