مناسبت ها

اطلاعیه

برای دیدن آیین نامه مسابقات کارکنان دولت ۹۶ به لینک زیر مراجعه نمایید

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم:
تلاش ملی مردم ومسئولین است.
۵۰%
تلاش همگانی عموم مردم است.
۹%
تلاش همگانی مسئولین است.
۲۵%
مشارکت بخش خصوصی است.
۱۶%
تمام آرا: ۵۶۵