توسط رییس کمیته بازی های فکری استان تهران صورت گرفت / چاپ نخستین مقاله علمی بازی های فکری در دنیا | هیأت ورزش های همگانی استان تهران

فهرست رشته ها

مناسبت ها

اطلاعیه

در حال حاضر اطلاعیه‌ای وجود ندارد.

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم: