فهرست رشته ها

مناسبت ها

اطلاعیه

۲۹ آذر آغاز مسابقات کارکنان دولت/

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم:
تلاش ملی مردم ومسئولین است.
۴۹%
تلاش همگانی عموم مردم است.
۹%
تلاش همگانی مسئولین است.
۲۵%
مشارکت بخش خصوصی است.
۱۷%
تمام آرا: ۴۲۶